جهت استعلام وضعیت کیشوندی لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
 

تعداد کارتهای کیشوندی صادر شده

تعداد کارتهای کیشوندی تمدید شده

تعداد کارتهای کیشوندی باطل شده