Image Description
احداث ترمینال جدید فرودگاه

تاریخ شروع قرارداد: 20 خرداد ماه 1398    پیشرفت فیزیکی تاکنون: 100درصد ، تکمیل شده
مبلغ قرارداد پیمانکار: 940،557،323،103 ریال    

اهداف پروژه : افزایش ظرفیت پذیرش مسافر از 3 به 6 میلیون مسافر در سال

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت ملی ساختمان مشاور: آتک
Image Description
ترمیم و بهسازی باند جنوبی فرودگاه کیش

تاریخ شروع قرارداد: 13 تیر ماه 1400    پیشرفت فیزیکی تاکنون: 99درصد       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
419.620.513.662 ریال    

اهداف پروژه :کاهش زمان مورد نیاز جهت ارائه خدمات پروازهای ورودی و خروجی و ایجاد قابلیت نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت ملی ساختمان مشاور: ایمن راه
Image Description
احداث اپرون تعمیراتی فرودگاه کیش

تاریخ شروع قرارداد:  9 شهریور ماه 1400     پیشرفت فیزیکی تاکنون: 60 درصد       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
799.074.000.000 ریال    

اهداف پروژه : افزایش سطح و تعداد موقعیت پارک هواپیما

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت آذرگان کیش مشاور: ایمن راه
Image Description
احداث زمین های فوتبال و بهسازی و توسعه استادیوم شماره 1 مجموعه المپیک کیش

تاریخ شروع قرارداد:  25 اردیبهشت ماه 1401     پیشرفت فیزیکی تاکنون: 100درصد، تکمیل شده       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
1.000.000.000.000 ریال    

اهداف پروژه : تبدیل جزیره کیش به قطبی برای برگزاری اردوها و بازیهای رسمی تیمهای ملی و لیگ برتر فوتبال

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت ملی ساختمان و چمن رول مشاور: ......
Image Description
پایگاه سوخت رسانی هواپیما در فرودگاه کیش

تاریخ شروع قرارداد:  5 تیر ماه 1401     پیشرفت فیزیکی تاکنون: 20 درصد       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
1.570.000.000 ریال    

اهداف پروژه :تکمیل پایگاه سوخترسانی جهت تامین سوخت روزانه و ماهانه هواپیماهای فرودگاه بین المللی کیش بعنوان شریان اصلی ورود و خروج جزیره و استفاده از ظرفیت سرویس دهی به پروازهای عبوری

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت موسسه مکین مشاور: هندسه پارس
Image Description
توسعه تصفیه خانه فاضلاب شمال جزیره کیش

تاریخ شروع قرارداد:  21 بهمن ماه 1398     پیشرفت فیزیکی تاکنون: 97 درصد       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
800.000.000.000 ریال    

اهداف پروژه : با توسعه مخازن تصفیه خانه و خرید و نصب تجهیزات مدول دوم تصفیه خانه افزایش ظرفیت 50% ی (از 10 هزار مترمکعب به میزان 15 هزار متر مکعب)  شده و ظرفیت مذکور تا پایان شهریور 1402 به 20 هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت فراب مشاور: .....
Image Description
احداث ساختمان دادگستری

تاریخ شروع قرارداد:  21 دی ماه 1398     پیشرفت فیزیکی تاکنون: 100درصد ، تکمیل شده       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
149,369,180,000 ریال    

اهداف پروژه : افزایش سطح زیربنای ساختمانهای عمومی

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت جهرم بتن مشاور: .....
Image Description
احداث ترمینال جدید فرودگاه

تاریخ شروع قرارداد: 20 دی ماه 1391    پیشرفت فیزیکی تاکنون: 100درصد ، تکمیل شده       
مبلغ قرارداد پیمانکار: 717,123,292,382
ریال    

اهداف پروژه : افزایش ظرفیت پذیرش مسافر از 3 به 6 میلیون مسافر در سال

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت ملی ساختمان مشاور : آتک
Image Description
احداث ترمینال جدید فرودگاه

تاریخ شروع قرارداد: 23 فروردین ماه 1401    پیشرفت فیزیکی تاکنون: 100درصد ، تکمیل شده       
مبلغ قرارداد پیمانکار:
5.950.140.410.572 ریال    

اهداف پروژه : افزایش ظرفیت پذیرش مسافر از 3 به 6 میلیون مسافر در سال

کارفرما: معاونت عمرانی پیمانکار: شرکت ملی ساختمان مشاور : آتک