جهت استعلام وضعیت مجوز فعالیت لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
اتباع خارجه میتوانند با شماره گذرنامه نسبت به اخذ استعلام اقدام نمایند.
 

نمودار آماری تعداد مجوز های صادر شده در 5 سال گذشته

نمودار تعداد مجوزهای صادر شده بر اساس نوع فعالیت