توضیحات:
ساختار سازمانی موجود، ساختار جاری در سازمان منطقه آزاد کیش است.
ساختار سازمانی ابلاغی از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، برای انجام اصلاحات نهایی به دبیرخانه مذکور ارسال شده است.