ردیفنوع فراخوانعنوان فراخوانکد فراخوانتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ پایان فروش اسنادوضعیتجزئیات
1فراخوان شناساییفراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار 11-ف-140111/ف/14011401/6/211401/6/30پایان فروش اسناد جزئیات
2مزایده عمومیمزایده عمومی 124124/م/ع/14011401/5/301401/6/6پایان فروش اسناد جزئیات
3مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 123-2123/م/ع/2/14011401/5/241401/6/1پایان فروش اسناد جزئیات
4مزایده عمومیمزایده عمومی 123123/م/ع/14011401/5/51401/5/15پایان فروش اسناد جزئیات
5مناقصه عمومیمناقصه شماره 124/ن/1401 بیمه 124/ن/14011401/4/231401/5/1برگزار شد جزئیات
6مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 122-2122/م/ع/2/14011401/4/221401/5/2برگزار شد جزئیات
7مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 121-2121/م/ع/2/14011401/4/221401/5/2برگزار شد جزئیات
8مزایده عمومیمزایده عمومی 122122/م/ع/14011401/4/71401/4/14برگزار شد جزئیات
9فراخوان شناساییفراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی وانتخاب سرمایه گذار 10-ف-140110/ ف/14011401/3/231401/4/4برگزار شد جزئیات
10مزایده عمومیمزایده عمومی یک مرحله ای 121121/م/ع/14011401/3/171401/3/29برگزار شد جزئیات
1 2 3