ردیفنوع فراخوانعنوان فراخوانکد فراخوانتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ پایان فروش اسنادوضعیتجزئیات
1فراخوان شناساییفراخوان عمومی شناسایی 13/1/ف/1401 13/1/ف/1401 1401/12/271402/1/19در حال برگزاری جزئیات
2مزایده عمومیمزایده عمومی 127127/م/ع/14011401/12/131401/12/22پایان فروش اسناد جزئیات
3مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 126126/م/ع/2/14011401/12/61401/12/14برگزار شد جزئیات
4مزایده عمومیمزایده عمومی 126 126/م/ع/14011401/11/181401/11/26برگزار شد جزئیات
5فراخوان شناساییفراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار شماره 12/ف/140112/ف/14011401/11/51401/11/16برگزار شد جزئیات
6مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 125125/م/ع/2/14011401/10/181401/10/26برگزار شد جزئیات
7مزایده عمومیمزایده عمومی 125125/م/ع/14011401/9/231401/10/5برگزار شد جزئیات
8فراخوان شناساییفراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار 11-ف-140111/ف/14011401/6/211401/6/30برگزار شد جزئیات
9مزایده عمومیمزایده عمومی 124124/م/ع/14011401/5/301401/6/6برگزار شد جزئیات
10مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 123-2123/م/ع/2/14011401/5/241401/6/1برگزار شد جزئیات
1 2 3 4