درآمد حاصله از صدور/تمدید مجوز فعالیت و کارت بازرگانی