ردیفنوع فراخوانعنوان فراخوانکد فراخوانتاریخ شروع فروش اسنادتاریخ پایان فروش اسنادوضعیتجزئیات
1مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی یک مرحله ای 343343/م/ع/2/4031403/2/291403/3/5برگزار شد جزئیات
2مزایده عمومیمزایده عمومی یک مرحله ای 343343/م/ع/4031403/2/11403/2/8برگزار شد جزئیات
3مناقصه عمومیمناقصه عمومی دو مرحله ای 242242/ن/ع/4021402/12/141402/12/21برگزار شد جزئیات
4مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی 244244/م/ع/4021402/12/81402/12/16برگزار شد جزئیات
5مزایده عمومیمزایده عمومی 241241/م/ع/4021402/11/231402/12/1برگزار شد جزئیات
6مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 238238/م/ع/2/4021402/11/161402/11/24برگزار شد جزئیات
7مناقصه عمومیتجدید مناقصه عمومی 239239/ن/ع/2/4021402/11/101402/11/18برگزار شد جزئیات
8مزایده عمومیمزایده عمومی 238238/م/ع/4021402/10/261402/11/3برگزار شد جزئیات
9مزایده عمومیتجدید مزایده عمومی 240240/م/ع/2/4021402/10/241402/11/1برگزار شد جزئیات
10مناقصه عمومیمناقصه عمومی 239239/ن/ع/4021402/10/21402/10/9برگزار شد جزئیات
1 2 3 4 5 6 7